Universität Mannheim / Sowi / Homepage / Members / Krieger, Ulrich

Dr. Ulrich Krieger

Project: Z1

Deputy Coordinator, Postdoctoral Researcher

University of Mannheim
B6, 30-32 - Room 349
D-68131 Mannheim

Phone: +49 (0) 621-181-3470
Fax: +49 (0) 621-181-3451
E-mail:ulrich.krieger<at>uni-mannheim.d
e


Homepage